Gebruiksvoorwaarden van de website

 1. Inhoud en algemene toegangsvoorwaarden

  U bezoekt nu de website van Ethias Pension Fund OFP.

  Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

  Deze website bevat vooral informatie over het OFP.

  De informatie op deze website is gratis en vormt geen juridisch, fiscaal of ander advies van welke aard dan ook.

  Deze informatie is op geen enkele wijze een dienst.

  Ethias Pension Fund OFP stelt alles in het werk om de informatie en het materiaal op deze site te controleren en bij te werken. Ethias Pension Fund OFP kan echter niet garanderen dat ze volledig, adequaat of tijdloos zijn.

  Ethias Pension Fund OFP behoudt zich het recht voor om zijn website en inhoud te wijzigen.

  Ethias Pension Fund OFP kan niet contractueel of op andere wijze aansprakelijk gesteld worden, om welke reden dan ook, voor schade als gevolg van de toegang, van het onjuist of oneigenlijk gebruik van het softwaresysteem of van het gebruik van deze website, behalve in geval van bedrog of fout van zijn kant.

  Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die door derden gepubliceerd zijn of de mogelijkheid bieden om software te downloaden voor het gemak van de internetgebruiker. Ethias Pension Fund OFP staat geenszins in voor de inhoud van deze websites, noch voor de toegang ertoe of voor de geldigheid van de link. Ethias Pension Fund OFP kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze links of software.

  Als we een veiligheidsrisico ontdekken, behouden we ons het recht voor om onze diensten op ieder ogenblik te onderbreken tot het risico uitgeschakeld is. Ethias Pensioenfonds OFP is niet aansprakelijk voor computermisdrijven of -fraude door derden, ongeacht de schadelijke gevolgen, noch voor computervirussen of andere gevallen van overmacht.

  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Ethias Pension Fund OFP gewijzigd worden.

 2. Uitgever

  Ethias Pension Fund OFP
  Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, op 30/05/2017 door de FSMA toegelaten onder het nummer 50621.
  Ondernemingsnummer: 0644.695.949
  Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik

  Ethias Pension Fund OFP staat onder toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (FSMA). Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel - fax 02 220 52 75 - www.fsma.be

 3. Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en de inhoud en vorm ervan en betreffende de informatie, merken en logo's op de website van Ethias Pension Fund OFP behoren toe aan Ethias Pension Fund OFP of aan de derden die Ethias een licentie of een andere soortgelijk recht verleend hebben.

  De toegang tot de website van Ethias Pension Fund OFP houdt geenszins een overdracht van intellectuele rechten in.

  Het is verboden om de website en de informatie erop geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, te plaatsen, te downloaden of te verspreiden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van Ethias Pension Fund OFP of voor uw strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

 4. Bescherming van het privéleven en vertrouwelijkheid

  Ethias Pension Fund OFP verbindt zich ertoe om de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van deze gegevens na te leven, alsook alle Belgische wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen getroffen in overeenstemming met deze verordening.

 5. Gebruik van cookies

  Ethias Pensioenfonds OFP behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken als u haar website bezoekt.

  Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen.

 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

  De toegang tot en het gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

  De Belgische rechtbanken en hoven zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de website, de inhoud of het gebruik ervan.

 7. Buitengerechtelijke klachtenprocedures

  Elke klacht met betrekking tot de activiteiten van Ethias Pension Fund OFP kan per post ingediend worden bij Ethias Pension Fund OFP, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik of per e-mail naar info@ethiaspensionfund.be.

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd.
Lees er meer over in ons cookiebeleid.