Cookiebeleid

 1. Inleiding

  Ethias Pension Fund OFP maakt op zijn website gebruik van cookies en andere trackers (hierna ‘cookies’ genoemd) om aan de gebruikers van de website performante diensten aan te bieden. Cookies maken het Ethias Pension Fund OFP mogelijk om de inhoud van zijn website aan te passen en reclameboodschappen te tonen die afgestemd zijn op de behoeften en voorkeuren van de gebruikers.

  Conform artikel 129.1° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (WEC) heeft dit Cookiebeleid (hierna "het Beleid") tot doel een transparante uitleg te geven over de soorten cookies op de website van Ethias Pension Fund OFP en over de wijze waarop ze worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

  De gebruikte cookies worden aangewend om informatie over de gebruikers te verzamelen om ze te identificeren, om de informatie te onthouden die ze naar Ethias Pension Fund OFP sturen, om hun interesses te kennen ...

  De persoonsgegevens die Ethias Pension Fund OFP via deze cookies verkrijgt, worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 2. Verwerkingsverantwoordelijke

  De eigenaar van de website en de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, verkregen via de cookies, is:

  Ethias Pension Fund OFP
  Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, op 30/05/2017 door de FSMA toegelaten onder het nummer 50621.
  Ondernemingsnummer: 0644.695.949
  Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik
  Contact: info@ethiaspensionfund.be

 3. Wat is een cookie?

  Cookies zijn kleine bestanden die bewaard worden in de browser of in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, waaronder de opslag van informatie die het gedrag van de website of applicatie beïnvloedt. Bijna alle websites en applicaties maken gebruik van cookies.

 4. Types van cookies die Ethias Pension Fund OFP gebruikt

  Ethias Pension Fund OFP gebruikt op haar website de volgende cookies:

  • Essentiële cookies
   Deze cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk voor de correcte werking van de website. Het is niet mogelijk om ze te weigeren als u onze website wilt bezoeken. Deze cookies worden geplaatst wanneer u de website bezoekt.
   • Cookie: COOKIE_persistence
    Bron: Firewall Ethias
    Type: Technisch
    Geldigheid: Sessie
    Beschrijving: Cookie gebruikt om de verbinding met de server te kunnen maken.
  • Functionele cookies
   Deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en zorgen voor een optimale surfervaring. Ze worden pas geplaatst nadat u een keuze heeft gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.
   • Cookie: cookie_consent
    Bron: Ethias
    Type: Functioneel
    Geldigheid: 1 jaar
    Beschrijving: Cookie gebruikt om de cookie-keuze op te slaan die voor de bezoeker moet worden geactiveerd.

   • Cookie: siteLanguage
    Bron: Ethias
    Type: Functioneel
    Geldigheid: 1 jaar
    Beschrijving: Cookie gebruikt om de taalkeuze van de bezoeker bij te houden.
 5. Hoe kunt u uw cookies beheren?

  Bij een bezoek aan de website van Ethias Pension Fund OFP ontvangt elke bezoeker een melding over het gebruik van cookies. Als eindgebruiker kan hij/zij de ongewenste cookies uitschakelen door een beheertool voor cookies te installeren of door een van de onderstaande links te gebruiken:

  Als de gebruiker alle cookies uitschakelt, zal de website niet goed kunnen functioneren en de gebruikerservaring niet kunnen optimaliseren.

 6. Rechten van de gebruikers

  Ethias Pension Fund OFP verwerkt systematisch de persoonsgegevens conform de vereisten van de Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en de bestaande wetgeving inzake cookies en apparaten voor informatieverzameling.

  De rechten van de gebruikers zijn:

  1. Toegangsrecht

   De gebruiker heeft het recht om een bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en, zo nodig, toegangsrecht tot de verwerkte gegevens te verkrijgen.

   De gebruiker heeft ook het recht om een kopie van de persoonsgegevens te vragen.

  2. Recht op rechtzetting

   Als de gebruiker erom vraagt, moeten de persoonsgegevens, die onjuist of misleidend zijn bevonden of die in strijd met de regels inzake gegevensbescherming verwerkt worden, rechtgezet, geschrapt of geblokkeerd worden.

  3. Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

   Als de gebruiker erom vraagt, moeten de persoonsgegevens gewist worden wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

   1. De persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden.
   2. De gebruiker verzet zich tegen de verwerking en geen enkel juridisch motief (dat op dit verzet primeert) verplicht deze verwerking.
   3. De persoonsgegevens werden onwettig verwerkt.

    Als het behoud van een bewaring of verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting - of als het als relevant wordt beschouwd met het oog op een eventuele gerechtelijke procedure - mogen de gegevens echter niet gewist worden.

  4. Recht op beperking van de verwerking

   Als de gebruiker erom vraagt, moet de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens beperkt worden wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

   1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, tot de juistheid van de gegevens gecontroleerd kan worden.
   2. De verwerking is onwettig en de gebruiker vraagt om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken door de bewaring van de gegevens.
   3. De persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor het doel van de verwerking, maar voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
   4. De gebruiker heeft zich tegen de verwerking verzet in afwachting van de analyse van de legitieme belangen.

    Als de verwerking beperkt werd, mogen de persoonsgegevens - met uitzondering van de bewaring ervan - enkel verwerkt worden met instemming van de gebruiker of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bijv. blokkering van de gegevens).

  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die hem aanbelangen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat het Ethias Pension Fund OFP zich hiertegen verzet, wanneer:

   • de verwerking met zijn/haar instemming gebeurt of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en
   • de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedés gebeurd is.

   Onder dezelfde voorwaarden heeft de gebruiker het recht dat zijn/haar persoonsgegevens rechtstreeks van het Ethias Pension Fund OFP naar een andere verwerkingsverantwoordelijke overgemaakt worden, als dit technisch mogelijk is.

  6. Recht om uw toestemming in te trekken

   Als de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming steeds intrekken.

  7. Recht om een klacht in te dienen

   De gebruikers kunnen een klacht indienen over de verwerking van hun persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

   Ze hebben ook het recht om per e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Ethias Pension Fund OFP op het volgende adres: dpo.info@ethiaspensionfund.be.

 7. Wat bij wijzigingen?

  Ethias Pension Fund OFP behoudt zich het recht voor om zijn Cookiebeleid te wijzigen. U kunt de meest recente versie steeds raadplegen op www.ethiaspensionfund.be.

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 07 januari 2021.

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd.
Lees er meer over in ons cookiebeleid.