Volg om te beginnen onze webinars.

Voorafgaande inlichtingen:

 1. Plaatselijke overheden die in aanmerking komen voor toetreding:

  De in dit formulier gebruikte term "Bestuur" verwijst naar elke publieke entiteit die in aanmerking komt om deel te nemen aan de overheidsopdracht die de Federale Pensioendienst heeft uitgeschreven als Aankoopcentrale. Volgens het bestek gaat het om:

  • gemeentebesturen en daarvan verzelfstandigde entiteiten (gemeentelijke VZW's, Autonome gemeentebedrijven, ...)
  • provinciebesturen, autonome provinciebedrijven en provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
  • hulpverleningszones (met uitzondering van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en beroepsbrandweerlieden)
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • OCMW's en verenigingen van OCMW's

  Lokale politiezones kunnen niet deelnemen aan deze aanbesteding.

 2. Optionele of facultatieve clausules

  Het bij het lastenboek gevoegde typereglement voorziet in een reeks bepalingen die de werkgevers vrij kunnen kiezen. Dit zijn de clausules die in het toetredingsformulier als "facultatief" worden aangeduid. Het is belangrijk erop te wijzen dat deze bepalingen niet waren opgenomen in de pensioentoezeggingen die onder de vorm van een groepsverzekering beheerd werden door Ethias en Belfius. Zij zullen derhalve nieuwe rechten voor de betrokken aangeslotenen doen ontstaan als het Bestuur besluit deze in zijn reglement op te nemen. Ter informatie: dit zijn de bepalingen betreffende de toekenning van een aanvullende toelage, de toekenning van een inhaaltoelage, de periodes gelijkgesteld met effectieve prestaties en het voorzien van een multi-werkgeversplan.

Identiteit van uw bestuur
Wat moet ik als informatie opgeven?

Gelieve de verschillende velden betreffende de identificatiegegevens van uw Bestuur in te vullen.

Identiteit van de contactpersoon
Wie moet ik als contactpersoon opgeven?

Gelieve de gegevens in te vullen van de persoon die binnen uw Bestuur het aanspreekpunt van Ethias Pension Fund zal zijn voor administratieve uitwisselingen. Dit kunnen aanvragen voor bijkomende inlichtingen over het toetredingsdossier zijn, de opvolging van de dossiers waarvoor een handtekening vereist is, inlichtingen over een aangeslotene, ...

Kenmerken van het plan
Datum van inwerkingtreding van het pensioenplan

Voor de Besturen die al aangesloten waren bij het kaderplan “Ethias-Belfius” moet als datum 01/01/2022 gekozen worden.

De datum van inwerkingtreding van het plan moet 1 januari 2022 zijn indien uw Bestuur zich er op eer tegenover de FPD toe heeft verbonden zijn aanvullend pensioenplan ten gunste van de contractuele personeelsleden te handhaven en het beheer ervan vóór 31/12/2022 aan een nieuwe pensioeninstelling toe te vertrouwen.

Als uw Bestuur nog geen aanvullend pensioenplan had ingevoerd, kan de datum van inwerkingtreding later vallen dan 01/01/2022, maar het pensioenplan moet wel verplicht op een 1ste januari ingaan.

Pensioentoelage
Wat is de pensioentoelage en hoe wordt het percentage vastgesteld?

De prestaties betaald bij de pensionering (of bij voortijdig overlijden vóór de pensionering) worden gefinancierd door de pensioentoelagen die uw Bestuur ten gunste van de aangeslotene gestort heeft.

De pensioentoelage wordt berekend op basis van een percentage van de jaarbezoldiging die aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen is. Het is heel belangrijk op te merken dat het meegedeelde percentage minimaal 3% moet bedragen als uw Bestuur geresponsabiliseerd is en een mogelijke korting op zijn responsabiliseringsfactuur wil genieten die kan oplopen tot 50% van de premie van het aanvullend pensioenplan.

Uw Bestuur kan dit percentage op twee verschillende manieren vaststellen: hetzij via één enkel percentage toegepast op de totale brutojaarbezoldiging die aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen is, hetzij via een formule met een verschillend percentage op het gedeelte van de bezoldiging boven het plafond dat wordt gebruikt voor de berekening van het wettelijk pensioen voor de werknemers (bedrag van het pensioenplafond op 01/06/2022): 63.944,74€):

 • Uw Bestuur was al toegetreden tot het kaderplan “Ethias – Belfius” en u wenst het eerder toegepaste bijdrageniveau te behouden: kruis optie 1 aan en vermeld dit percentage in de tabel die u te zien krijgt (tussen 1% en 6%).
 • Uw Bestuur was niet toegetreden tot het kaderplan “Ethias-Belfius” en u wenst het bedrag van de pensioentoelage te bepalen op basis van één enkel percentage dat toegepast wordt op de brutojaarbezoldiging: kruis optie 2 aan en vermeld dit percentage in de tabel die u te zien krijgt (tussen 1% en 6%).
 • Uw Bestuur wenst het niveau van de pensioentoelage te bepalen op basis van de volgende formule: kruis optie 3 aan en vermeld de percentages aan de hand van de formule:

  a% x S1 + b% x S2
  • waarbij:
   S1 = het deel van het loon dat lager is dan of gelijk is aan het plafond dat gebruikt wordt voor de berekening van het wettelijk rustpensioen van de werknemers
   S2 = het deel van het loon dat hoger is dan het plafond dat gebruikt wordt voor de berekening van het wettelijk rustpensioen van de werknemers
   "b" hoger dan "a” moet zijn

Voorbeelden ter illustratie van optie 1 en 2:

 • Bezoldiging onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • 50.000
 • 65.000
 • Arbeidstijd-percentage
 • 100%
 • 100%
 • % van de toelage
 • 3%
 • 3%
 • Jaarlijkse bijdrage
 • 1.500
 • 1.950
 • Bezoldiging onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • 50.000
 • Arbeidstijd-percentage
 • 100%
 • % van de toelage
 • 3%
 • Jaarlijkse bijdrage
 • 1.500


 • Bezoldiging onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • 65.000
 • Arbeidstijd-percentage
 • 100%
 • % van de toelage
 • 3%
 • Jaarlijkse bijdrage
 • 1.950

Voorbeeld ter illustratie van optie 3:

 • Bezoldiging onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • 50.000
 • 65.000
 • Arbeidstijd-percentage
 • 100%
 • 100%
 • Wettelijk pensioen-plafond op 1/06/2022
 • 63.944,74
 • 63.944,74
 • "a"
 • 3%
 • 3%
 • "b"
 • 4%
 • 4%
 • Jaarlijkse bijdrage
 • 1.500
 • 1.960,55
 • Bezoldiging onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • 50.000
 • Arbeidstijd-percentage
 • 100%
 • Wettelijk pensioen-plafond op 1/06/2022
 • 63.944,74
 • "a"
 • 3%
 • "b"
 • 4%
 • Jaarlijkse bijdrage
 • 1.500


 • Bezoldiging onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • 65.000
 • Arbeidstijd-percentage
 • 100%
 • Wettelijk pensioen-plafond op 1/06/2022
 • 63.944,74
 • "a"
 • 3%
 • "b"
 • 4%
 • Jaarlijkse bijdrage
 • 1.960,55

Aandachtspunt: Ethias Pension Fund heeft als doel een snelle en volledige aansluiting van de contractuele personeelsleden van de besturen te garanderen. In dit verband zal Ethias Pension Fund voor het jaar 2022 zorgen voor de inning van de pensioentoelage zonder via de RSZ te gaan. De bedoeling is het beheerproces te versnellen.

Daarom vragen we de besturen om ons voor het jaar 2022 de volgende informatie mee te delen:

 • Als uw Bestuur gekozen heeft voor optie 1 of optie 2 (één enkel percentage), moet u via het toetredingsformulier de globale loonmassa opgeven die onderworpen is aan de RSZ-bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2022. Voor het derde en vierde kwartaal van 2022 zal u een aanvullende aanvraag gestuurd worden.
 • Als uw Bestuur gekozen heeft voor optie 3 (formule S1 en S2), moet u ons het aan de RSZ-bijdragen onderworpen loon op 01.01.2022 meedelen van elke aangeslotene (geen globaal bedrag) om het gedeelte van de bezoldiging te berekenen dat lager is dan of gelijk is aan het plafond dat gebruikt wordt voor de berekening van het wettelijk rustpensioen voor werknemers. De gegevens zullen worden meegedeeld met behulp van het model Excel-bestand dat beschikbaar is op de website van Ethias Pension Fund.

Hieronder staan de voornaamste loonelementen die aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn (linkerkolom) of dat niet zijn (rechterkolom). Dit overzicht is niet volledig. Dit overzicht bevat enkel voorbeelden van loonelementen zoals die van toepassing zijn op de datum van inwerkingtreding van het pensioenreglement.

 • Onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • Normaal loon voor werkelijke arbeidsprestaties
 • Haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen
 • Toelage voor overuren
 • Verstoringstoelage
 • Gevarentoelage
 • Permanentietoelage
 • Mandaattoelage ,toelage voor opdrachthouderschap, functioneringstoelage, managementstoelage
 • Premie vrijwillige vierdagenweek
 • Opzeggingsvergoeding
 • Enkelvoudig vakantiegeld of doorbetaald loon voor vakantiedagen
 • Gewaarborgd loon 1ste maand bediende en gewaarborgd loon 1ste week arbeider (100%)
 • Activeringsuitkering van werknemers activaplan, doorstromingsprogramma’s of sine
 • Tweetaligheidspremie
 • Niet Onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • Vergoeding voor reis- en verblijfskosten
 • Kostenvergoedingen (bv. terug- betaling kosten woon-werkverkeer)
 • Arbeidsgereedschap of werkkledij
 • Maaltijden benede kostprijs in bedrijfsrestaurant
 • Maaltijdscheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Cadeaucheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Sport- en cultuurcheques (indien aan Vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Ecocheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Aanvullend socialezekerheidsvoor- deel (bv.: premie hospitalisatie-verzekering, aanvulling ziekte- uitkering)
 • Gratificaties of vrijgevigheden
 • Mobiliteitsbudget
 • Dubbel vakantiegeld(= 92%)
 • Gewaarborgd loon 2de week arbeider (60%)
 • Onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • Normaal loon voor werkelijke arbeidsprestaties
 • Haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen
 • Toelage voor overuren
 • Verstoringstoelage
 • Gevarentoelage
 • Permanentietoelage
 • Mandaattoelage ,toelage voor opdrachthouderschap, functioneringstoelage, managementstoelage
 • Premie vrijwillige vierdagenweek
 • Opzeggingsvergoeding
 • Enkelvoudig vakantiegeld of doorbetaald loon voor vakantiedagen
 • Gewaarborgd loon 1ste maand bediende en gewaarborgd loon 1ste week arbeider (100%)
 • Activeringsuitkering van werknemers activaplan, doorstromingsprogramma’s of sine
 • Tweetaligheidspremie
 • Niet Onderworpen aan de RSZ-bijdragen
 • Vergoeding voor reis- en verblijfskosten
 • Kostenvergoedingen (bv. terug- betaling kosten woon-werkverkeer)
 • Arbeidsgereedschap of werkkledij
 • Maaltijden benede kostprijs in bedrijfsrestaurant
 • Maaltijdscheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Cadeaucheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Sport- en cultuurcheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Ecocheques (indien aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan)
 • Aanvullend socialezekerheidsvoor- deel (bv.: premie hospitalisatie-verzekering, aanvulling ziekte- uitkering)
 • Gratificaties of vrijgevigheden
 • Mobiliteitsbudget
 • Dubbel vakantiegeld(= 92%)
 • Gewaarborgd loon 2de week arbeider (60%)
Aanvullende toelage
Uw Bestuur kan eventueel besluiten om een aanvulling op de basistoelage toe te kennen...

Uw Bestuur kan eventueel besluiten om een aanvulling op de basistoelage toe te kennen voor bepaalde categorieën werknemers of personeelsleden, op voorwaarde dat dit niet tot discriminatie leidt.

Het discriminatieverbod houdt in dat een onderscheid tussen werknemers in een vergelijkbare situatie alleen is toegestaan voor zover de categorieën objectief zijn vastgesteld en het onderscheid redelijk verantwoord is. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het onderscheid discriminerend en dus verboden.

In de praktijk is het vaak moeilijk te bepalen of een onderscheid als discriminatie kan worden beschouwd. Het discriminatieverbod is een zeer algemene regel terwijl er ontelbare verschillen op het terrein bestaan. Als uw Bestuur een aanvullende toelage wenst toe te kennen aan een of meer personeelscategorieën, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met Ethias Pension Fund.

Inhaaltoelage
Wat is een inhaaltoelage?

Als uw Bestuur al aangesloten was bij het kaderplan “Ethias – Belfius”, u optie 1 aangekruist heeft (bij vraag 15) en u hetzelfde toelageniveau behouden heeft. Dan is deze vraag uiteraard niet relevant. In dat geval verzoeken wij u het vakje "neen" aan te vinken.

De inhaaltoelage wordt gewoonlijk voorzien voor de werknemers die nog geen aanvullend pensioenplan genieten. In dit geval kan de werkgever beslissen om een inhaaltoelage toe te kennen om met terugwerkende kracht uitvoering te geven aan het plan.

Als uw Bestuur vóór 1 januari 2022 geen pensioenplan heeft afgesloten, kan het desgewenst kiezen voor de storting van een inhaalbijdrage voor een of meer voorgaande jaren. In dit geval wordt u verzocht de periode aan te geven waarop deze inhaaltoelage betrekking heeft, met dien verstande dat:

 • - De begindatum van de periode gedekt door de inhaaltoelage overeenkomt met een 1ste januari;
 • - De einddatum van de periode gedekt door de inhaaltoelage overeenkomt met een 31ste december

Als uw Bestuur bijvoorbeeld een inhaaltoelage wenst toe te kennen die overeenkomt met twee jaar en de datum van inwerkingtreding van het plan is 1 januari 2022, dan zal de begindatum van de periode gedekt door de inhaaltoelage 1 januari 2020 zijn en de einddatum van de periode gedekt door deze inhaaltoeslag 31 december 2021.

Gelijkgestelde periodes - cf. Bijlage II van het reglement
Wat wordt verstaan onder “gelijkgestelde periodes” in de vraag “Wilt u de pensioentoelage blijven betalen tijdens de gelijkgestelde periodes vermeld in bijlage II van het typereglement? “

Het kaderplan “Ethias - Belfius” voorzag deze gelijkgestelde periodes niet. Als uw Bestuur al aangesloten was bij het kaderplan “Ethias - Belfius” en u wat betreft de gelijkgestelde periodes een continuiteit wil behouden, verzoeken we u het vakje “neen” aan te kruisen.

Het typepensioenreglement (gevoegd bij het lastenboek van de overheidsopdracht die de Federale Pensioendienst als aankoopcentrale heeft uitgeschreven) vermeldt bepaalde periodes van afwezigheid die, naar keuze van het lokaal bestuur, al dan niet kunnen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties voor de storting van de pensioentoelage.

Deze periodes zijn:

 • - De moederschapsrust
 • - De moederschapsbescherming
 • - Het vaderschapsverlof
 • - Het adoptieverlof
 • - Verlof wegens langdurige pleegzorgen
 • - Het arbeidsongeval en de beroepsziekte

De gelijkstelling van deze periodes houdt in dat de pensioentoelage gedurende deze periodes door de werkgever verschuldigd is, ook al geven zij geen aanleiding tot bezoldiging in hoofde van de aangeslotenen.

Het is belangrijk op te merken dat de keuze om deze periodes al dan niet gelijk te stellen voor de toekenning van de pensioentoelage globaal is, wat betekent dat alle hierboven genoemde periodes aanleiding zullen geven tot de toekenning van de pensioentoelage in geval van een positief antwoord. Als het Bestuur daarentegen besluit om ze niet gelijk te stellen, zal geen van deze periodes in aanmerking komen voor toekenning van de toelage.

Gelijkgestelde periodes in het kader van de COVID-19-pandemie
Als uw bestuur deze periode reeds in uw vorige pensioenplan had gelijkgesteld, raden wij u aan...

Aandachtspunt:
Als uw bestuur deze periode reeds in uw vorige pensioenplan had gelijkgesteld, raden wij u aan deze vraag met “ja” te beantwoorden.

De gelijkstelling van deze periode houdt in dat de pensioentoelage gedurende deze periode door de werkgever verschuldigd is, ook al geeft ze geen aanleiding tot bezoldiging in hoofde van de aangeslotenen.

Multi-werkgeversplan met uittredingsovereenkomst
Wat wordt er verstaan onder “multi-werkgeversplan”?

Een plan wordt omschreven als “multi-werkgevers” wanneer meerdere werkgevers gezamenlijk een identiek pensioenplan invoeren. Dit kan het geval zijn wanneer entiteiten nauwe banden hebben en er veelvuldig werknemers van de ene naar de andere entiteit worden overgeplaatst (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, in de publieke sector, bij een gemeente en/of een OCMW en/of een Gemeentebedrijf).

Een multi-werkgeversplan met uittredingsovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

Wat de aangeslotene betreft:
Het multi-werkgeversplan biedt een aangeslotene van wie de arbeidsovereenkomst met een van de werkgevers eindigt (anders dan door overlijden of pensionering) de mogelijkheid te blijven voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden van het gemeenschappelijke pensioenstelsel, wanneer hij/zij bij de andere werkgever in dienst treedt, in het kader van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Er is dus geen onderbreking in de opbouw van de pensioenrechten van de betrokken aangeslotene (met andere woorden, geen uittreding uit het plan). Het plan blijft zijn uitwerking hebben alsof de aangeslotene bij zijn/haar vorige werkgever was gebleven.

Wat de werkgevers betreft:
In het kader van de uittredingsovereenkomst komen de werkgevers in het algemeen overeen dat de nieuwe werkgever, in voorkomend geval, zal instaan voor de bijdragen en/of aanvullende dotaties die nodig zijn ter dekking van een eventueel tekort in de verworven reserves, de waarborgen als bedoeld in artikel 24 van de wet op de aanvullende pensioenen, het pensioenkapitaal of het kapitaal overlijden van de aangeslotene overeenkomstig de bepalingen van het plan en/of de wettelijke bepalingen.

Deze bijdragen en/of aanvullende dotaties zullen, in voorkomend geval, gestort worden op het ogenblik van de overdracht van de verworven reserves van de aangeslotene bedoeld in artikel 32 van de WAP, van de pensionering van de aangeslotene of de opheffing van het pensioenstelsel.

De werkgevers blijven evenwel hoofdelijk aansprakelijk, want als de nieuwe werkgever niet instaat voor de aanzuivering van het tekort, kan de aangeslotene zich wenden tot de werkgever die hij/zij eerder verliet.

Aanvullende gegevens
Aantal contractuele personeelsleden dat op 31/12/2021 in dit plan aanwezig is (actieve + slapende aangeslotenen).

Gelieve het totale aantal aangeslotenen te vermelden dat in het eerder pensioenplan is aangesloten op 31/12/2021, d.w.z.:

Actieve Aangeslotene: aangeslotene die op 31/12/2021 in dienst was van de werkgever en voldeed aan de aansluitingsvoorwaarden.

Slapende aangeslotene: aangeslotene die op 31/12/2021 niet langer voldeed aan de aansluitingsvoorwaarden of die op 31/12/2021 niet langer in dienst was van de werkgever (contractverbreking) en besloot zijn opgebouwde reserves bij de pensioeninstelling van zijn vroegere werkgever te laten.

Aanvullende gegevens
Aantal aan te sluiten contractuele personeelsleden op de de datum van inwerkingtreding (zie datum vermeld in vraag 14)

Gelieve ons het aantal contractuele personeelsleden mee te delen dat u wenst aan te sluiten op de datum van inwerkingtreding van het pensioenplan die u in vraag 14 van het formulier hebt vermeld (01/01/2022 of een andere latere datum).

Vaste vertegenwoordiger op de algemene vergadering
Waarom is het nodig een vaste vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering aan te wijzen?

Elk Bestuur zal door de algemene vergadering worden benoemd als lid van Ethias Pension Fund. In dit onderdeel wordt gevraagd om de contactgegevens in te vullen van de natuurlijke persoon die aan de algemene vergadering zal deelnemen en zal stemmen over de punten die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen met betrekking tot het afzonderlijk vermogen van de PPO.

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd.
Lees er meer over in ons cookiebeleid.

Ok, ik begrijp het